SCHOLENPROGRAMMA TALENT FOR WATER

Wil jij met jouw leerlingen op een nieuwe en spannende manier aan de slag met het thema water? Doe dan mee aan het scholenprogramma Talent for Water voor vmbo TL klas 3 en havo/vwo klas 2 en 3.

Talent for Water is een lesprogramma over waterbewustzijn, gekoppeld aan de serie Waterlanders, gemaakt door Stefan Coppers en Jeannette den Boer. Speciaal voor Talent for Water maakten Stefan en Jeannette filmpjes die leerlingen in aanraking brengen met regionale, nationale en mondiale vraagstukken rondom water. Via de filmpjes en het scholenprogramma worden leerlingen geconfronteerd met de wereldwijde wateruitdaging. Ze worden verrast door een rijkdom aan cultuur en natuur. Geroerd door persoonlijke verhalen. En aangespoord om zoetwater op juiste waarde te schatten, namelijk: ‘een kostbaar goedje’.

Ga nu aan de slag!
Het scholenprogramma staat online en is het hele jaar door te gebruiken. Een nieuwe wedstrijd gekoppeld aan dit scholenprogramma staat gepland voor september 2019. Houd de website in de gaten voor meer informatie, start- en inleverdata.

Klik op de docentenknop voor het lesmateriaal. Leerlingen vinden de opdrachten in de omgeving voor leerlingen.

DOCENTEN       LEERLINGEN

OPBOUW PROGRAMMA

Het scholenprogramma Talent for Water bestaat uit:

1 klassikale digibordles van 50 minuten met daarin opgenomen een opdracht die leerlingen zelfstandig in groepjes maken, waarna ze de resultaten aan elkaar presenteren. De digibordles is voor alle niveau’s gelijk. De groepsopdrachten zijn uitgewerkt in twee niveau’s: vmbo en havo-vwo. In deze les zoomen de leerlingen in op wateruitdagingen op verschillende plekken in de wereld.

4 challenges waar leerlingen in groepjes zelfstandig aan kunnen werken. Iedere challenge bestaat uit een stappenplan met opdrachtomschrijving, werkbladen en antwoordbladen. De challenges worden aangeboden als webquests waarbij leerlingen de vragen en de bronnen digitaal kunnen bekijken. Iedere challenge behandelt een ander onderwerp:

  • Challenge 1 Bananen langs de Noordzee gaat over klimaatverandering. De leerlingen maken een website over klimaatverandering en klimaatadaptatie;
  • Challenge 2 Water footprint gaat over het dagelijks waterverbruik. De leerlingen maken een digitale poster met informatie over dagelijks watergebruik en tips om water te besparen;
  • Challenge 3 Fast Fashion/Fast food gaat over verborgen waterverbruik. De leerlingen maken een vlog waarin ze het verborgen waterverbruik van een Big Mac in beeld brengen;
  • Challenge 4 Het beste medicijn ter wereld gaat over schoon water en sanitatie. De leerlingen maken een animatie met informatie over het belang van een goedwerkend riool en het naleven van de rioolregels.

Iedere challenge start met een kort filmpje van documentairemakers Stefan en Jeannette die ergens op de wereld een waterprobleem in kaart brengen. Vervolgens wordt dit onderwerp gekoppeld aan de Nederlandse situatie en de eigen ervaringen van de leerlingen.

De verschillende challenges kunnen verdeeld worden over de groepjes, maar het is ook mogelijk om alle groepjes dezelfde challenge te laten uitwerken.

Vmbo-leerlingen zullen tijdens het uitwerken van een challenge meer hulp en ondersteuning nodig hebben van de docent dan leerlingen van havo-vwo.

Een docent kan er ook voor kiezen om alleen de basisles te doen. Meedoen aan de prijsvraag kan dan niet omdat het eindresultaat van de challenge de inzending voor de prijsvraag is.

Voorbereiding voor docent
Het lesmateriaal wordt digitaal aangeboden. De voorbereiding bestaat uit het doorlezen van het lesmateriaal en het printen van het leerlingmateriaal (stappenplannen, werkbladen en antwoordbladen).

Tijdsinvestering
Klassikale digibordles: 1 uur
Challenge: 3 lesuren waarin de leerlingen met de opdrachten aan de slag kunnen. Dat kunnen 4 uren aardrijkskunde zijn, maar de uren kunnen ook verdeeld worden over verschillende vakken.
Om de opdracht helemaal af te maken en de informatie te verwerken in een presentatie, hebben de leerlingen minimaal 4 uren zelfstandig werken per leerling nodig.

Aansluiting bij andere vakken
Het schoolprogramma Talent for Water is vakoverstijgend. Er zijn raakvlakken met Aardrijkskunde, Nederlands, biologie en maatschappijleer. Omdat iedere challenge eindigt met een verwerkingsopdracht die leidt tot een digitale presentatie (website, vlog, infographic, animatie) zouden ook de kunstvakken erbij betrokken kunnen worden.

Aansluiting bij kerndoelen
Lees meer

Het theoretisch kader van dit schoolprogramma wordt gevormd door Watereducatie, curriculumvoorstel van SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling en de kerndoelen voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs.

Het programma sluit aan bij de volgende kerndoelen:

Nederlands Kerndoel 1: De leerling leert zich mondeling en schriftelijk begrijpelijk uit te drukken.
Kerndoel 2: De leerling leert zich te houden aan conventies (spelling, grammaticaal correcte zinnen, woordgebruik) en leert het belang van die conventies te zien.
Kerndoel 4: De leerling leert strategieën te gebruiken bij het verwerven van informatie uit gesproken en geschreven teksten.
Kerndoel 5: De leerling leert in schriftelijke en digitale bronnen informatie te zoeken, te ordenen en te beoordelen op waarde voor hemzelf en anderen.
Kerndoel 6: De leerling leert deel te nemen aan overleg, planning, discussie in een groep.
Kerndoel 7: De leerling leert een mondelinge presentatie te geven.

Mens en natuur
Kerndoel 30: De leerling leert dat mensen, dieren en planten in wisselwerking staan met elkaar en hun omgeving (milieu), en dat technologische en natuurwetenschappelijke toepassingen de duurzame kwaliteit daarvan zowel positief als negatief kunnen beïnvloeden.

Mens en maatschappij
Kerndoel 36: De leerling leert betekenisvolle vragen te stellen over maatschappelijke kwesties en verschijnselen, daarover een beargumenteerd standpunt in te nemen en te verdedigen, en daarbij respectvol met kritiek om te gaan.
Kerndoel 38: De leerling leert een eigentijds beeld van de eigen omgeving, Nederland, Europa en de wereld te gebruiken om verschijnselen en ontwikkelingen in hun omgeving te plaatsen.
Kerndoel 39: De leerling leert een eenvoudig onderzoek uit te voeren naar een actueel maatschappelijk verschijnsel en de uitkomsten daarvan te presenteren.
Kerndoel 42: De leerling leert in eigen ervaringen en in de eigen omgeving effecten te herkennen van keuzes op het gebied van werk en zorg, wonen en recreëren, consumeren en budgetteren, verkeer en milieu.
Kerndoel 46: De leerling leert over de verdeling van welvaart en armoede over de wereld, hij leert de betekenis daarvan te zien voor de bevolking en het milieu, en relaties te leggen met het (eigen) leven in Nederland.
Kerndoel 47: De leerling leert actuele spanningen en conflicten in de wereld te plaatsen tegen hun achtergrond, en leert daarbij de doorwerking ervan op individuen en samenleving (nationaal, Europees en internationaal), de grote onderlinge afhankelijkheid in de wereld, het belang van mensenrechten en de betekenis van internationale samenwerking te zien.

Waterlanders
loading videos

Loading Videos...